Settings things up
A J

MetroDreamin'

Map is Public
updated 117 weeks ago
9 lines, 139 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by A J
  2. Built from scratch

Comments

Tehran, Tehran, Iran by
updated at 2022-03-23T00:58:19.337Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 159 miles | Center coordinate: 35.69966100838542, 51.390604179479254 | * 1/۱ - Kahrizak: (Metro/rapid transit, 29 stations) Kahrizak, Haram-e Motahhar, Shahed - Bagher Shahr, Palayeshgah, Shahr-e-Rey, Javanmard-e-Ghassab, Ali Abad, Shahid Bokharaei, Payane Jonoob (South Terminal), Shoush, Meydan-e Mohammadiyeh, Khayam, Panzdah-e-Khordad, Imam Khomeini, Saadi, Darvazeh Dowlat, Taleghani, Shohada-ye Haftom-e Tir, Shahid Mofatteh, Shahid Beheshti, Mosalla, Shahid Hemmat, Shahid Haghani, Mirdamad, Shariati, Gholhak, Shahid Sadr, Gheytariyeh, Tajrish * 1/۱ - Airport: (Metro/rapid transit, 29 stations) Imam Khomeini Airport/Shahr-e Forudgahi-e Imam Khomeini, Shahr-e Aftab, Shahed - Bagher Shahr, Palayeshgah, Shahr-e-Rey, Javanmard-e-Ghassab, Ali Abad, Shahid Bokharaei, Payane Jonoob (South Terminal), Shoush, Meydan-e Mohammadiyeh, Khayam, Panzdah-e-Khordad, Imam Khomeini, Saadi, Darvazeh Dowlat, Taleghani, Shohada-ye Haftom-e Tir, Shahid Mofatteh, Shahid Beheshti, Mosalla, Shahid Hemmat, Shahid Haghani, Mirdamad, Shariati, Gholhak, Shahid Sadr, Gheytariyeh, Tajrish * 2/۲: (Metro/rapid transit, 22 stations) Farhangsara, Tehranpars, Shahid Bagheri, Daneshgah-e Elm-o San'at/Elm-o-Sanat University, Sarsabz, Janbazan, Fadak, Sabalan, Shahid Madani, Imam Hossein, Darvazeh Shemiran, Baharestan, Mellat, Imam Khomeini, Hasan Abad, Daneshgah-e Emam Ali /Imam Ali University, Meydan-e Horr, Shahid Navvab-e Safavi, Shademan, Daneshgah-e Sharif/Sharif University, Tarasht, Tehran (Sadeghiyeh) * 3/۳: (Metro/rapid transit, 26 stations) Azadegan, Ne'mat Abad, Abdol Abad, Shahrak-e Shari'ati, Zam Zam, Javadiyeh, Rahahan, Mahdiyeh, Moniriyeh, Daneshgah-e Emam Ali /Imam Ali University, Teatr-e Shahr, Meydan-e Vali Asr, Meydan-e Jahad, Mirzaye Shirazi, Shahid Beheshti, Sohrevardi, Shahid Ghoddoosi, Shahid Sayyad-e Shirazi (Sayyad), Khajeh Abdollah-e Ansari, Shahid Zeyn-o-ddin, Heravi, Hossein Abad, Nobonyad, Aghdasiyeh, Shahid Mahallati, Ghaem * 4/۴: (Metro/rapid transit, 18 stations) Shahid Kolahdooz, Nirooye Havaei, Nabard, Piroozi, Ebn-e Sina, Meydan-e Shohada, Darvazeh Shemiran, Darvazeh Dowlat, Tehran, Teatr-e Shahr, Meydan-e Enghelab-e Eslami, Towhid, Shademan, Doctor Habib-o-llah, Meydan e-Azadi, Bimeh, Shahrak-e Ekbatan, Eram-e Sabz * 4/۴ Airport Branch: (Metro/rapid transit, 3 stations) Mehrabad Airport Terminal 4/6, Mehrabad Airport Terminal 1/2, Bimeh * 5/۵: (Metro/rapid transit, 11 stations) Hashtgerd, Golshahr, Mohammad Shahr (Mahdasht), Karaj, Atmosfer, Garmdarreh, Vardavard, Iran Khodro, Chitgar, Eram-e Sabz, Tehran (Sadeghiyeh) * 6/۶: (Metro/rapid transit, 26 stations) Shrine of Hazrat Abdul Azim, Meydan-e Hazrat Abdolazim, Ibn Babawiyyah, Cheshmeh Ali, Dowlat Abad, Kiayan Shahr, Be'sat, Shahid Rezaei, Meydan-e Khorasan, Martyrs of the 17th of Shahrivar, Amir Kabir, Meydan-e Shohada, Imam Hossein, Sharbaz, Bahar e Shiraz, Shohada-ye Haftom-e Tir, Nejatollahi, Meydan-e Vali Asr, Laleh Park, Kargar, Daneshgah-e Tarbiat Modares, Shahrak-E-Azmayesh, Marzdaran, Yadegar-e Emam, Shahid Ashrafi Esfahani, Shahid Sattari * 7/۷: (Metro/rapid transit, 22 stations) Meydan-e Ketab, Shahid Dadman, Meydan-e San'at, Milad, Boostan-e Goftegou, Daneshgah-e Tarbiat Modares, Modafean-e Salamat, Towhid, Shahid Navvab-e Safavi, Roudaki, Komeyl, Beryanak, Helal-e Ahmar, Mahdiyeh, Meydan-e Mohammadiyeh, Mowlavi, Meydan-e Ghiyam, Martyrs of the 17th of Shahrivar, Dulab, Ahang, Basij, Takhti Stadium
tehran, iran, ir, 07, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map