Settings things up
Henry Green

MetroDreamin'

Map is Public
updated 7 weeks ago
6 lines, 165 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Henry Green
  2. Built from scratch

Comments

Nanchang Metro plus Confirmed Extensions by
created at
updated at 2024-05-04T23:28:56.326Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 148 miles | Center coordinate: 28.663255894315327, 115.8763795646807 | * Line 1: (Metro/rapid transit, 34 stations) Changbei Airport, Huangdun, Jianye Avenue West, Beishan, Guanshan, Nanchi, Zhimin Avenue North, Jiaoqiao, Shuanggang, Kongmu Lake, Changjiang Road, Zhujiang Road, South Lushan Ave, Luyin Road, Weidong, Metro Central, Qiushui Square, Tengwan Pavilion, Wanshou Palace, Bayi Memorial, Bayi Square, Dinggong North, Shindan Road, Pengjiaqiao, Keijacun, Qingshanhu Ave, Gaoxin Ave, Aixihu Lake West, Aixihu Lake East, Taizidian, Olympic Stadium, Yaohu Lake West, Yaohu Lake East, Maqiu * Line 2: (Metro/rapid transit, 37 stations) Nanlu, Dagang, Shengmi, Jiulong Lake South, Civic Center, Yingtan Street, Expo Center, Nanchang West Railway Station South Entrance, Nanchang West Railway Station, Longgang, International Sports Center, Wolongshan, Lingbei, Qianhu Ave East, Xuefu Ave East, Cuiyuan Road, Metro Central, Yayuan Road, Honggu Ave, Yangming Park, Qingshan Road, Fuzhou Road, Bayi Square, Yongshu Road, Dinggong South, Nanchang Railway Station, Shunwai, Xinjia'an, Lengshang, Chengnan Avenue North, Lixiang, Shenqiao, Yinwang, Luojiaji, Fengxia, Hufang, Nanchang East Railway Station * Line 3: (Metro/rapid transit, 23 stations) Jingdongdadao, Liangwan, Huoju Square, Guowei Road, Qingshan Lake West, Shangshagao, Qingshan Road, Dunzitang, Bayi Memorial, Liuyanjing, Shengjin Pagoda, Shizijie, Jingjiashan, Jiangling, Shiyao, Badashanren, Dengbu, Zhenxing Ave, Lishan, Baigang, Duomen, Yinsanjiao North, Yinjishao * Line 4: (Metro/rapid transit, 29 stations) Baimashan, Yufeng Street, Huangxi, Zhongbao, Lizhuangshan, Nanchang West Railway Station South Entrance, Huaiyushan Avenue, Anfeng, Dongxin, New Hongcheng Market, Dingjiazhou, Guanzhou, Yuntian Road, Guanying Road, Nanchang Bridge East, Taoyuan, Shengjin Pagoda, Tanzikou, Dinggong South, Dinggong North, People's Park, Shangshagao, Qifeng Road, Qili, Minyuan Road West, Huoju, Beili, High-tech Park, Yuweizhou * Line 5: (Metro/rapid transit, 38 stations) Wangjiang Road, Yang Zizhou, Minyuan Road West, Minfeng Road, Min'an Road, Huoju Square, Keijacun, Feiyan Road, Xinjia'an, Shuxi Road, South Xinxiqiao Road, Guangzhou Road West, Jinying Road, Nanlian Road South, Badashanren, Jinsha Avenue, Zhenjun Road, Donxin'er Road, Taoxin Avenue, New Hongcheng Market, Hezhou Road, International Sports Center, Provincial Administration Center, Nanchang University, Zuefu Avenue West, Donglu Road, Zishi Road, Cultural Avenue, West Huangjia Lake Road, East Yuping Street, West Fenglin Street, Zijing Road, Guiyuan Avenue, Jiangxi University of Finance and Economics, Shuanggang, East China Jiaotong University, East Shuanggang Street, Wangjiang Road * Line 6: (Metro/rapid transit, 26 stations) Wanli, Zhaoxian Avenue, Wanli Avenue, Changxi Avenue, Changfu Avenue, Gongyesan Road, Chengling Avenue, Xingguo Road, Zishi Road, West Changzheng Road, Middle Fenghuan Avenue, Cuiyuan Road, Cuiyan Road East, Nanchang Bridge East, Guanying Road East, Yanwu Road, Yunjin Road, Yunhai Road, Donxin'er Road, First Affiliated Hospital of Nanchang University, Xianghu'er Road, Fuxing Bridge East, Huiren Avenue, Hongzhou Bridge East, Hezhou Road South, Shiqi
nanchang, metro, plus, confirmed, extensions, shi, jiangxi, cn, jx, china, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map